RekruteringsCommunicatie
            
Factuurvoorwaarden

Klik hier voor de  Factuurvoorwaarden die een onderdeel zijn van de Algemene Voorwaarden.

 

1. De Factuurvoorwaarden kunnen ook bekomen worden op vraag per email of telefoon. Onderstaande Factuurvoorwaarden gelden voor alle offerten, orderbonnen, werkopdrachten, overeenkomsten en leveringen, tenzij er in een uitdrukkelijke schriftelijke overeenkomst van afgeweken wordt. 

 

2. Iedere ondertekenaar van een orderbon verbindt zich solidair met de persoon of rechtspersoon in wiens naam hij handelt en wordt geacht de Factuurvoorwaarden en Algemene Voorwaarden te aanvaarden.

 

3. Alle facturen zijn betaalbaar binnen de 7 kalenderdagen, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. 

 

4. Alle eventuele bank -of hiermee verwante kosten alsmede de BTW zijn ten laste van de Klant. 

 

5. Kortingen die worden toegekend verlenen geen rechten voor de toekomst. Een korting kan worden ingetrokken indien een factuur niet tijdig betaald wordt, een overeengekomen volume niet gehaald werd of de overeengekomen tijdsduur niet gerespecteerd wordt.

 

6. Bij laattijdige betaling door Klant zijn er van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling verwijlinteresten verschuldigd a rato van 12 % per jaar op het openstaande factuurbedrag. Bovendien zal in geval van laattijdige betaling een forfaitaire schadevergoeding van 15 % van het factuurbedrag verschuldigd zijn met een minimum van 250 Euro per factuur.

 

7. De gehanteerde prijzen kunnen worden opgevraagd bij Qiwie. Qiwie behoudt zich het recht voor om afwijkende prijzen en voorwaarden te hanteren. Tenzij anders is aangegeven, worden de prijzen van Qiwie in euro’s, exclusief BTW en eventuele andere belastingen en heffingen genoteerd.

 

8. Eventuele protesten dienen uiterlijk binnen 7 kalenderdagen per aangetekend schrijven toe te komen op het adres van de maatschappelijke zetel van Qiwie met omstandige vermelding van de reden waarom er geprotesteerd wordt, bij gebreke waaraan de factuur geacht wordt aanvaard te zijn. 

 

9. Elke persoon die een orderbon tekent, zelfs als bemiddelaar is hoofdelijk verantwoordelijk voor de advertentie die hij laat plaatsen en voor de betaling van de factuur, zelfs wanneer deze aan derden wordt gericht. 

 

10. De Klant kan een bestelling of lopende opdracht niet annuleren of onderbreken, deze zal volledig gefactureerd worden, ook indien het een reeks van herplaatsingen en/of aanpassingen betreft. 

 

11. Elk geschil met betrekking deze overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch recht en wordt beslecht door de bevoegde rechtbanken te Brussel. Qiwie behoudt het recht zich tot iedere andere bevoegde rechtbank te richten. 

 

12. Qiwie is een afdeling en handelsnaam van de PSC Group (PSC BVBA People Solutions Company, Congresstraat 35 Brussel 1000, Ondernemingsnummer 0830.375.428, RPR Brussel)