RekruteringsCommunicatie
            
Disclaimer

Deze Disclaimer is van toepassing bij elk bezoek aan onze website (www.qiwie.be) en kan op elk moment eenzijdig gewijzigd worden zonder voorafgaande verwittiging. De loutere raadpleging van deze website impliceert uw aanvaarding. Wij behouden ons het recht voor om, zonder voorafgaande verwittiging en op gelijk welk moment, informatie toe te voegen, te wijzigen of te verwijderen. U wordt aangeraden om deze Disclaimer regelmatig opnieuw te bekijken.


U gaat ermee akkoord dat u deze website niet zal aanwenden voor illegale doeleinden of in strijd met deze voorwaarden. U aanvaardt de website niet te zullen gebruiken op een wijze die zou kunnen lijden tot schade, overlast of het niet functioneren van de website of welke het genot van andere gebruikers zou verstoren. U zal geen informatie trachten te achterhalen die niet openbaar ter beschikking werd gesteld via de website.


Wij hebben deze website met de meeste zorg ontwikkeld en besteden uitermate zorg aan de betrouwbaarheid van de gegevens die zich op de website bevinden. Dit belet niet dat er zich op deze website steeds onvolledige, onnauwkeurige of niet meer actuele informatie kan bevinden zonder dat dit aanleiding kan geven tot enige aansprakelijkheid. Wij behouden ons het recht voor de aangeboden informatie op gelijk welk moment aan te vullen, te wijzigen, te corrigeren of te verwijderen zonder enige vorm van kennisgeving.
De gegevens die zich op deze website bevinden worden uitsluitend verstrekt met het oog op het verschaffen van informatie over ons en de door ons aangeboden dienstverlening. Deze website houdt op geen enkele wijze een advies in. De toepasbaarheid van de informatie op de website is altijd afhankelijk van de specifieke omstandigheden.


Wij kunnen in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden voor directe en indirecte schade te wijten aan een rechtstreeks of onrechtstreeks gebruik van de website of schade die voortvloeit uit het gebruik van informatie op deze website of waarnaar verwezen wordt.


Wij kunnen niet aansprakelijkheid gehouden worden voor het niet of niet naar behoren functioneren van de website. Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor virussen, hacking en ander computermisdrijven veroorzaakt door derden.
Wij kunnen in geen geval aansprakelijkheid gehouden worden voor de inhoud van websites welke een link leggen naar deze website of naar welke deze website een link legt. Het staat u vrij websites van derden te raadplegen. Wij zijn niet aansprakelijk voor persoonlijke gegevens die u verschaft aan derde partijen via hun website en geven geen garanties wat het veiligheidsniveau van deze website betreft.


De intellectuele eigendomsrechten op de website, de logo's, de informatie, etc... horen ons toe en/of zijn tevens auteursrechtelijk beschermd. Het kopiëren, aanpassen of wijzigen van een deel of het geheel van deze website onder welke vorm en op welke wijze dan ook, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming is verboden. Inbreuken zullen burgerlijk en strafrechtelijk vervolgd worden. De gegevens op de website mogen louter voor informatieve doeleinden gebruikt worden met uitsluiting van elke vermenigvuldiging, distributie, commercialisering of exploitatie onder derden. Het is de bezoeker toegelaten de informatie te printen of tijdelijk te bewaren met het oog op persoonlijk gebruik indien de inhoud integraal ongewijzigd blijft. Het verwijzen en of linken op een andere website naar deze website kan enkel mits onze voorafgaande schriftelijke toestemming.


De nietigheid of ongeldigheid van één of meerdere bepalingen van deze Disclaimer heeft niet de nietigheid of ongeldigheid van overige bepalingen tot gevolg.


De website en Disclaimer worden beheerst door het Belgische recht. Door de website te bezoeken aanvaardt u dat het Belgische recht van toepassing is in de verhouding tussen ons en uzelf. Uitsluitend de rechtbanken te Brussel zijn bevoegd om kennis te nemen van enig geschil.