RekruteringsCommunicatie
            
Algemene voorwaarden

Klik hier om onze Algemene Voorwaarden te downloaden, ze zijn bindend in alle verhoudingen tussen uzelf (hierna wordt naar u verwezen als Klant) en Qiwie.

 

Definities in deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende begrippen, de volgende betekenis:

Qiwie: Een adviesbureau gespecialiseerd in rekruteringscommunicatie.  Qiwie verbindt er zich toe haar opdracht te vervullen op een onafhankelijke, objectieve wijze en zal de Klant bijstaan en adviseren teneinde in haar noden te voorzien betreffende hieronder beschreven diensten. Qiwie is een afdeling en handelsnaam van de PSC Group (PSC BVBA People Solutions Company Congresstraat 35 Brussel 1000,  Ondernemingsnummer 0830.375.428, RPR Brussel)

Overeenkomst: De afspraken, vastgelegd in een schriftelijk of digitaal document, op grond waarvan Qiwie diensten aan Klant ter beschikking stelt, en waarvan deze Algemene Voorwaarden er integraal deel van uitmaken. Het schriftelijk of digitaal document is een orderbon opgemaakt door de Klant of door Qiwie. In dit orderbon wordt verwezen naar een ordernummer en de gekozen dienstverlening.

Diensten: De diensten die beschreven zijn in de tussen Qiwie en Klant overeengekomen en gesloten overeenkomst.  Onder diensten wordt onder meer doch niet uitsluitend verstaan het opmaken van jobadvertenties, het publiceren van jobadvertenties, het verspreiden van jobadvertenties, het beheer van jobadvertenties, marketing campagnes, employer branding, bedrijfspresentaties, het implementeren van jobsite oplossingen, back office oplossingen en diverse andere hieraan gerelateerde activiteiten en diensten.  Qiwie start met de levering van haar diensten pas vanaf het ogenblik dat er een bevestiging per mail, post of welke ander officiële vorm ontvangen is.

Klant: Iedere (rechts)persoon die met Qiwie een overeenkomst heeft gesloten.

Overmacht: Qiwie kan niet verantwoordelijk gesteld worden in geval van overmacht.  Elke van de wil van Qiwie onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens Klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zodanige verplichtingen in redelijkheid niet van Qiwie kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de overeenkomst te voorzien was. Tot die omstandigheid wordt in elk geval maar niet uitsluitend gerekend: van overheidswege opgelegde verplichtingen die consequenties hebben voor het verstrekken van de diensten, storingen in systemen die deel uitmaken van het Internet, storingen in de telecommunicatie-infrastructuur, uitval van elektriciteitsvoorzieningen van Qiwie.

De Websites: Hiermee wordt verwezen naar de verschillende jobWebsites, nieuwsWebsites en diverse andere soorten Websites die Qiwie adviseert in haar diensten alsook www.qiwie.be, www.heeft.nieuwe-jobs.be en de diverse andere Websites hieraan gelinkt.